Artis – Reus

Cicle de Grau Mitjà en Tècnic de Dansa Urbana

CICLE DE GRAU MITJÀ EN TÈCNIC DE DANSES URBANES

TÍTOL RECONEGUT OFICIALMENT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

És un títol propi de la Generalitat de Catalunya, amb una durada de 1400 hores, que es realitzarà en dos cursos acadèmics.
Es podrà cursar de manera privada a la nostra escola el proper any acadèmic 2023-2024.

A QUI VA DIRIGIT?

Aquesta és la formació ideal per a totes aquelles persones que tenen inquietud per la dansa urbana i que volen fer-ne d’ella la seva professió, tant si tenen passió per estar damunt d’un escenari juntament amb una companyia de dansa, volen desenvolupar la seva creativitat com a coreògrafs o com a docents.

QUINES SORTIDES PROFESSIONALS TÉ?

Aquest nou grau ofereix formació relacionada sobre com aplicar tècniques de dansa urbana, basades en la programació d’una actuació o coreografia, ballant com a solista o amb una parella o com a membre d’un grup. També ofereix sortides professionals com a assistent de coreògraf o dinamitzador de grups.

OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE:

 • Conèixer el cos humà des del punt de vista de l’anatomia i la fisiologia aplicades a l’activitat de la dansa urbana.
 • Conèixer les bases tècniques de la dansa clàssica i la dansa contemporània com a complement del moviment de la dansa urbana.
 • Practicar els programes d’entrenament específics per a les tècniques de dansa urbana de breaking, locking, popping i hip-hop amb correcció i seguretat.
 • Aplicar la tècnica de hip-hop, breaking, locking i popping per ballar amb correcció i criteris artístics i de seguretat.
 • Practicar programes d’entrenament específics per a altres tècniques de dansa urbana.
 • Aplicar la tècnica d’altres danses urbanes amb correcció, criteris artístics i de seguretat.
 • Conèixer els estils musicals associats a cadascuna de les tècniques de dansa urbana i la musicalitat inherent al moviment en cadascuna de les tècniques.
 • Conèixer el context social i cultural de cadascuna de les tècniques de dansa urbana.
 • Identificar les característiques de les diverses tipologies d’espais escènics.
 • Ballar coreografies proposades en tècniques de dansa urbana amb criteris artístics i de seguretat.
 • Caracteritzar-se de manera adequada a la proposta escènica responent als requeriments artístics i tècnics.
 • Desenvolupar el moviment, l’expressivitat i l’estil propi en dansa urbana, en contextos escènics i en situació de prova o audició.
 • Adquirir les eines per gestionar un grup introduint tècniques de dansa urbana bàsiques tenint en compte les característiques i necessitats de l’activitat i dels participants.
 • Adquirir les eines per planificar i executar activitats escèniques i de dinamització relacionades amb la dansa urbana, amb supervisió i criteris artístics i de seguretat.
 • Adquirir les eines i estratègies per relacionar-se amb els mitjans per a la promoció de l’actuació o de l’itinerari professional personal.
 • Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes del seu àmbit professional.
 • Relacionar-se amb l’equip de treball, participant amb tolerància, respecte i sinceritat per mantenir relacions adequades al treball en equip.
 • Reconèixer drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzar el marc legal.

PROFESSORAT:

 • M. Pilar Sanz
 • Drian Hernández
 • Izaskun Ortega
 • Miriam Valero 
 • Bboy Artis
 • Violeta Pena

CONTINGUTS:


Coneixement del Cos i Preparació Física per a la Dansa Urbana (132h)

Complement de Base Tècnica de Dansa Clàssica i Dansa Contemporània (132h)

Tècnica de Breaking (132h)

Tècnica de Locking (132h)

Tècnica de Popping (132h)

Tècnica de Hip hop (132h)

Taller Coreogràfic i Pràctica Escènica en Tècniques de Dansa Urbana (165h)

Organització d’Activitats. Gestió i Animació de Grups (66h)

Formació i Orientació Laboral (66h)

Llengua Estrangera (Anglès) (66h)

Música aplicada a la dansa (79h)

Treball Final (66h)

Tutoria (66h)

Formació en Centres de Treball (100h)

COM ACCEDIR-HI?

Un dels requisits d’entrada al cicle formatiu de grau mitjà en tècniques de dansa urbana és tenir el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics o haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

També cal superar una prova específica d’accés que es realitzarà al mateix centre per tal de demostrar les aptituds de l’alumne o l’alumna en dansa urbana. La superació d’aquesta tindrà validesa durant el curs acadèmic corresponent a l’any en què es faci la prova.

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre que imparteix els ensenyaments. El centre publica el nombre de places que ofereix i la llista d’admesos i exclosos a la prova específica d’accés.

Un cop s’ha superat la prova específica, s’han publicat les notes i ha passat el període d’al·legacions, el centre fa pública la llista d’admesos per ordre de la qualificació obtinguda en la prova.

Les sol·licituds que després d’aplicar aquest criteri tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir del número de desempat que s’aconsegueix per sorteig.

PROVA D'ACCÈS:

HORARI I CALENDARI:

JORNADA DE PORTES OBERTES:

 • 19 d’abril de 2023.
 • 20:30 h.
 • Escola de Dansa i Arts Ecèniques Artis (Av Pere el Ceremonias 78, Reus)

PROVA D’ACCÉS AL JUNY (DATA I HORA PER CONFIRMAR).

CONTINGUTS DE LA PROVA:

Per a poder realizar la prova correctament cal portar roba còmoda, calçat adequat i aigua.

Començarem per un exercici col·lectiu on l’aspirant treballarà durant 60 minuts: Hi haurà un escalfament, seguit de treball dirigit al voltant dels passos bàsics i d’una o més tècniques de dansa urbana, on no s’avaluarà ni es demanarà el domini d’aquestes tècniques sinó la capacitat de desenvolupar els moviments i les ordres pautades pel professor/a vocal, es tracta de poder observar el potencial i la predisposició dels aspirants davant d’aquestes disciplines.

Es valorarà la capacitat de reacció a la feina, a les directrius, la capacitat d’execució dels passos, la condició física, la coordinació i la capacitat de correcció dels aspirants.

Al finalizar la part col·lectiva, l’aspirant haurà de dur a terme una variació preparada per ell/a mateix o d’una improvisació, d’una durada màxima de 1:30 minuts, en una o més tècniques de dansa urbana.

QUALIFIACIÓ DE LA PROVA:

Quant als criteris d’avaluació i la ponderació de les diferents parts, es valorarà:

 • Col·locació i consciència corporal (10%): Col·locació, alineació, eixos i lateralitat.
 • Col·locació en l’espai físic (10%): Direccions, ús de l’espai i distància d’altres aspirants.
 • Condicions físiques per a la dansa urbana (10%): resistència, potència, flexibilitat.
 • Coordinació,  precisió en els moviments  (corporal personal) (20%): Relació de les diverses parts del cos mobilitzades.
 • Musicalitat i Groove (20%): Adaptació del moviment a la música, seguiment del tempo, seguiment del ritme i l’expressió artística de la mateixa.
 • Capacitat de resposta a les indicacions, execució d’instruccions (20%): Comprensió de les instruccions, correcta traducció al moviment, atenció i rigor.
 • Capacitat de reacció a les correccions (10%): atenció, disposició a l’aprenentatge.

Cada exercici de la prova es qualificarà de 0 a 10 punts. La qualificació global serà la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cada part, expressada numèricament amb un nombre sencer i dos decimals.

Es puntuarà de la següent manera: gens assolit (fins a 2,5), poc assolit (fins a 5), bastant assolit(fins a 7,5), molt assolit (fins a 10).

Hi ha d’haver una qualificació mínima global de 5 punts per a la superació de la prova específica.

INSCRIPCIÓ A LA PROVA:

El termini d’inscripció a la prova és del 14 d’abril al 2 de juny.

La inscripció a la prova es formalitza mitjançant una única sol·licitud que es presenta al centre on es vol realitzar la prova (ho podeu fer mitjançant el correu urbcicleformatiu@artisreus.cat).

El model de sol·licitud es fa públic al web del Departament d’Educació, el podeu trobar en el següent enllaç:

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22807-dansa-urbana

‍La participació en les proves d’accés té un cost de 15€.

‍Les persones aspirants han de disposar d’una cobertura mèdica pròpia per al cas d’accident, en previsió de possibles imprevistos que sobrevinguin durant l’execució de la prova.

PERSONES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES:

Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar per escrit al centre on es volen examinar, els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

‍La sol·licitud de recursos addicionals es presenta d’acord amb el model disponible al web del Departament d’Educació, adreçada a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, dins del període d’inscripció a la prova. A la sol·licitud, signada per la persona aspirant, o pel pare, la mare o la persona tutora legal, si és menor d’edat, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Còpia de la sol·licitud d’inscripció a les proves.

b) El certificat de reconeixement de discapacitat del Departament Drets Socials que informi del grau i del tipus de discapacitat reconeguda; i/o un certificat emès per l’organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant; i/o dictamen d’escolarització del Departament d’Educació amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

‍El Departament d’Educació determina, si escau, les mesures o recursos addicionals, i n’informa la persona interessada i la comissió avaluadora corresponent.

La persona interessada pot presentar una reclamació contra les mesures o recursos addicionals adoptats, en el termini de tres dies a partir de la notificació.

DOCUMENTACIÓ:

Les persones aspirants han de portar l’original del document nacional d’identitat, passaport o NIE en totes les activitats que preveu aquesta Resolució, una fotografia de carnet actual i l’original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
En qualsevol moment els membres de la comissió avaluadora poden comprovar la seva identitat.

La titulació del títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics o el d’haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

En cas de no tenir el document original o que es detecti alguna irregularitat, es pot excloure de la convocatòria la persona aspirant.

RECLAMACIONS I RECURSOS:

Les persones aspirants tenen dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes, així com a presentar una reclamació per mitjà d’un escrit presentat al registre del centre i adreçat a la comissió avaluadora, durant els tres dies hàbils següents de la publicació de les qualificacions provisionals.

La comissió avaluadora es reuneix, examina les reclamacions, les resol i incorpora els resultats a les qualificacions definitives.

Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L’escrit d’interposició s’ha de presentar al centre on es fa la prova. El centre hi adjunta una còpia de l’expedient de la persona reclamant i l’envia al seu servei territorial. Els serveis territorials corresponents trameten, juntament amb l’informe emès per la Inspecció d’Educació, còpia de l’expedient a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que el resol i n’informa la persona interessada.

VALIDESA DE LA PROVA:

S’expedeix un certificat acreditatiu de la superació de la prova d’accés.

La superació de la prova d’accés té validesa per a l’admissió als ensenyaments en tècniques de dansa urbana exclusivament en el curs acadèmic 2023-2024 en qualsevol dels centres que imparteixin aquests ensenyaments.

‍La superació de la prova no suposa l’obtenció de plaça escolar.

‍Atesa la situació de pandèmia mundial en què ens trobem i d’acord amb els requeriments que en cada moment facin les autoritats sanitàries competents, els calendaris i els termes previstos, en aquesta resolució, es podran veure modificats per preservar la seguretat sanitària dels participants. Si aquest fos el cas, els nous calendaris d’actuació i els nous termes (en relació amb la forma de presentació de la documentació), es faran públics a la pàgina web del Departament d’Educació (educacio.gencat.cat) i en els webs dels centres implicats en cada tipus de prova.

‍RESOLUCIÓ EDU/783/2022, de 17 de març, per la qual es convoca la prova específica d’accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en tècniques de dansa urbana, corresponent al curs 2022-2023.

El Decret 16/2021, de 9 de març, crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en Tècniques de Dansa Urbana i estableix el currículum. Aquest títol no té efectes acadèmics, sense perjudici que, d’acord amb la normativa vigent, pugui ser objecte de reconeixement o convalidació acadèmica. Tanmateix, sí té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.

DEMANA MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA D'ACCÈS:

PLACES LIMITADES A 25 ALUMNES PER CURS!